Reguleringsbestemmelser,  Mjovassåsen


Grad av utnytting pr. tomt er BYA = 220 m². Hvor av 50 m² er øremerket parkering.


BYA = 170 m² kan fordeles på fritidsbolig og 2-to separate bygg (uthus/anneks) hvert på maks BYA = 30 m².

Separate bygg skal ligge i avstand av maks 8 m og min 1 m til fritidsboligen. Maksimal tillatt gesims- og mønehøyde: Hytte 3,6 og 5,6 m. Uthus/ anneks 2,5 og 3,0 m.

Uthus/ anneks skal tilpasses fritidsboligen i materialbruk, form og farge.


Ved utforming av bebyggelsen skal det tas utgangspunkt i vår tids formspråk, men slik at det harmonerer med tradisjonell, lokal byggeskikk når det gjelder hovedform, materialbruk og farger.


Fasadene skal være av trematerialer. I deler av fasadene kan det benyttes naturstein. Det skal benyttes mørke tjærede eller jordfarger. Hvite og lyse farger godkjennes ikke, deriblant lyse, oransjegule tjærefarger. Det skal opplyses om fargevalg ved byggemelding.

Vinduer (men ikke omramming) kan ha hvite og lyse kontrastfarger.


Tak skal utføres som skråtak med takvinkel mellom 18 og 30 grader. Torv, skiferheller eller tretak bør benyttes som taktekking. Det tillates ikke bruk av blanke metallplater.


Dersom det er behov for forstøtningsmurer, skal dette utføres av naturstein.


Bygningene bør ha hovedmøneretning og lengderetning parallelt med høydekotene.


Det tillates ikke oppføring av flaggstenger og gjerder i området. Fri ferdsel skal ikke hindres.


Hytteplassering er vist i terrenget med GPS- innmålte, nummererte peler. Dette merket skal ligge innenfor bygningens grunnmur.Indre forsyvninger av hovedbygg (10-15 meter) kan tillates dersom dette etter vurdering i byggesøknaden gir forbedret landskapstilpasning.


Bebyggelsen skal tilpasses eksisterende vegetasjon og terreng. Byggegrense for hytter er 8 m fra senterlinje veg.


Vedlagt byggesøknad skal det følge situasjonsplan, detaljert ihht. kommunens krav til enhver tid. Situasjonsplan skal vise fritidsboligens korrekte plassering i horisontalplanet i forhold til reguleringsplanen. I tillegg skal byggesøknad inneholde ”tverrsnitt tegning” (tomtetverrsnitt) i målestokk 1: 200 påført høydekoder, som viser fritidsboligens høyde i forhold til terrenget.